กรอบแนวคิด

มรดกทางวัฒนธรรม

Intangible Cultural Heritage (ICH) การสืบสานและอนุรักษ์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี การแสดง ภูมิปัญญา และสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านรุ่นและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการหรือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนหนึ่ง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Creative Economy เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรที่มีให้มากขึ้น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่เน้นเศรษฐกิจดังเดิมที่พึ่งพาการผลิตและบริการเป็นหลัก แต่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าเพิ่ม และสามารถสร้างรายได้และอาชีพใหม่ให้กับประชากรได้

การสร้างทุนทางปัญญา

Intellectual Capital เช่น ความรู้ ผลงานทางวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี การออกแบบ ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมสื่อสารสังคมออนไลน์ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ และอุตสาหกรรมวัสดุและสิ่งทอ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาลายอัตลักษณ์เสื่อกกยกดอก
เพื่อศึกษาลายอัตลักษณ์เสื่อกกยกดอก
เพื่ออนุรักษ์ลายอัตลักษณ์เสื่อกกยกดอกให้สืบทอดต่อไป
เพื่ออนุรักษ์ลายอัตลักษณ์เสื่อกกยกดอกให้สืบทอดต่อไป
เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกยกดอก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกยกดอก ให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกยกดอกในรูปแบบออนไลน์
เพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกยกดอกในรูปแบบออนไลน์

คำนิยม

"การสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถช่วยเพิ่มรายได้ สร้างงานทำ ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและประเทศ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมที่มีการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในทุกด้านของชีวิตประจำวัน"

ศศิพงษา จันทรสาขา
ศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

"การทอเสื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบท โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น คือใช้ต้นกก คิดค้นลวดลายให้แปลกใหม่ เช่น ลายสองฝั่งโขง ลายดอกบัว ฯลฯ ถักทอจนเป็นผืนสวยงาม พัฒนาต่อยอดโดยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย และสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ"

พิมพ์ประภา คำจันทร์
พิมพ์ประภา คำจันทร์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ

"ความคิดเชิงวัฒนธรรมของบุคคลสามารถสร้างและสะสม Cultural Capital ได้ผ่านการศึกษา การเรียนรู้ การมีประสบการณ์ในวงการศิลปะ การท่องเที่ยว การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น การเข้าชมงานศิลปะ การอ่านหนังสือ การเรียนดนตรี การเรียนการสร้างสรรค์ หรือการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในชุมชนและสังคมต่าง ๆ"

ธีระ พร้อมเพรียง
ธีระ พร้อมเพรียง ผู้ร่วมวิจัยฯ